2015-10-22 12:54:20
(english follows) Проект „СУПЕР[М]АРТ[КЕТ]” Искам да изразя дълбоката ни признателност за вашата воля и смелост да участвате в проекта „СУПЕР[М]АРТ[КЕТ]”. Нашата цел беше да се изведат и провокират механизмите, които изграждат местния пазар на изкуство с оглед да започне промяна, която да развие този пазар адекватно на международните стандарти и да подготви бъдещата му интеграция с международния пазар на изкуството. Ние нямаше как да реализираме този проект без вашето сътрудничество. От списък с 87 предложения журито номинира 14, като 10 от тях ще бъдат представени в изложба, в която всеки артист ще бъде представен от 2 до 5 творби . Те ще бъдат ще бъдат възпроизведени в каталога, придружаващ изложбата. Останалите четири автори ще бъдат представени в каталога с репродукция на творбата от тяхната апликация. Номинирани автори: 1. Антоанета Абаджиева 2. Деян Боев 3. Ирена Димитрова 4. Иван Иванов – Ивани 5. Николай Божинов 6. Орфей Миндов 7. Румяна Карастамова 8. Сирма Маркова 9. Слав Недев 10. Стефан Кулев. Номинирани за включване в каталога: 1. Деница Дакова 2. Елисавета Ангелова 3. Кирил Георгиев 4. Робърт Баръмов. Списъкът с всички участници в проекта ще бъде включен в каталога. Дигиталното представяне на портфолиата на всички участници, проектирано от галерия „Графит”, ще бъде част от изложбата. Всички творби ще бъдат обявени за продажба, съгласно цената, посочена от художниците в апликациите им. Продажбите ще бъдат управлявани от галерия „Графит”. Ние сме изключително благодарни за възможността да получим информация от първа ръка за съвременното производство на българското изкуство. От името на международното жури, Бранко Франчески Председател на международното жури и членове Надежда Джакова Башак Шенова Ханс Кнол Стефан Стоянов _________________________________ Dear artists, Please acknowledge our deepest appreciation for your will and personal courage to participate in the SUPER[M]ART[KET] project. Our aim was to bring in fore and challenge mechanics that create existing local art market, in order to start a change that will develop it towards international standards and prepare it for the future integration in the international art market. We could not do the project without your collaboration. From the list of 87 applications the jury has shortlisted 14, 10 of which will constitute exhibition that will include 3-5 works by each of the selected artist and will also be reproduced in the exhibition catalogue. The remaining four artists will be represented in the catalogue with single reproduction. Shortlisted artists 1. Antoaneta Abadzhieva 2. Deyan Boev 3. Irena Dimitrova 4. Ivan Ivanov - Ivan 5. Nikolay Bozhinov 6. Orphey Mindov 7. Rumyana Karastamova 8. Sirma Markova 9. Slav Nedev 10. Stefan Kulev Shortlisted to be included in the catalogue 1. Denitsa Dakova 2. Elisaveta Angelova 3. Kiril Georgiev 4. Robert Baramov All the applicants will be listed in the catalogue. Portfolios of all the artists will be presented on the exhibition in digital format designed by the Graffit Gallery. All works will be available for sale according the price stated by the artists. Sales will be managed by Graffit Gallery. We are grateful on the opportunity to receive the first hand information of the Bulgarian contemporary art production. On behalf of the international jury, Branko Franceschi Jury president Nadezda Dzakova Basak Senova Hans Knoll Stefan Stoyanov Jury members